Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn tai thỏ

Xương rồng Opuntia sulphurea

  Opuntia sulphurea Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): sulphurea Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  sulphurea Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia sulphurea Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia sulphurea cactusinhabitat.org - Opuntia sulphurea

Xương rồng Opuntia stricta

  Opuntia stricta Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): stricta Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  stricta Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia stricta Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia stricta cactusinhabitat.org - Opuntia stricta

Xương rồng Opuntia stenarthra

  Opuntia stenarthra Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): stenarthra Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  stenarthra Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia stenarthra Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia stenarthra cactusinhabitat.org - Opuntia stenarthra

Xương rồng Opuntia salmiana

  Opuntia salmiana Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): salmiana Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  salmiana Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia salmiana Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia salmiana cactusinhabitat.org - Opuntia salmiana

Xương rồng Opuntia rioplatense

  Opuntia rioplatense Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): rioplatense Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  rioplatense Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia rioplatense Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia rioplatense cactusinhabitat.org - Opuntia rioplatense

Xương rồng Opuntia retrorsa

  Opuntia retrorsa Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): retrorsa Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  retrorsa Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia retrorsa Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia retrorsa cactusinhabitat.org - Opuntia retrorsa cactusinhabitat.org - Opuntia retrorsa

Xương rồng Opuntia quimilo

  Opuntia quimilo Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): quimilo Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  quimilo Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia quimilo Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia quimilo cactusinhabitat.org - Opuntia quimilo

Xương rồng Opuntia pubescens

  Opuntia pubescens Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): pubescens Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  pubescens Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia pubescens Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia pubescens cactusinhabitat.org - Opuntia pubescens

Xương rồng Opuntia monacantha

  Opuntia monacantha Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): monacantha Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  monacantha Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia monacantha Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia monacantha cactusinhabitat.org - Opuntia monacantha cactusinhabitat.org - Opuntia monacantha

Xương rồng Opuntia megapotamica

  Opuntia megapotamica Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): megapotamica Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  megapotamica Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia megapotamica Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia megapotamica cactusinhabitat.org - Opuntia megapotamica

Xương rồng Opuntia ficus-indica

  Opuntia ficus-indica Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): ficus-indica Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  ficus-indica Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia ficus-indica Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia ficus-indica

Xương rồng Opuntia discolor

  Opuntia discolor Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): discolor Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  discolor Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia discolor Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia discolor cactusinhabitat.org - Opuntia discolor cactusinhabitat.org - Opuntia discolor

Xương rồng Opuntia aurantiaca

  Opuntia aurantiaca  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): aurantiaca Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  aurantiaca Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia aurantiaca Tên khác(Synonyms): -- Hình: cactusinhabitat.org - Opuntia aurantiaca cactusinhabitat.org - Opuntia aurantiaca cactusinhabitat.org - Opuntia aurantiaca

Xương rồng Opuntia elata

  Opuntia elata  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): elata Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Opuntia  elata Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia elata, Prickly pear, Orange tuna. Tên khác(Synonyms): -- Hình:  cactusinhabitat.org - Opuntia elata  cactusinhabitat.org - Opuntia elata  cactusinhabitat.org - Opuntia elata

Xương rồng Opuntia robusta (xương rồng tai voi)

  Opuntia robusta  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Opuntia Loài (Species): robusta Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Opuntia robusta Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia robusta, Xương rồng tai voi Tên khác(Synonyms): Opuntia camuessa Hình: Opuntia robusta - cocgarden.com Opuntia robusta - cocgarden.com floranelsalento.blogspot.com - Opuntia robusta