ABC

Chanh lá số 8, chanh Thái, chanh kaffir, chanh chúc - Citrus hystrix- wiki en


DEFGHIJKL

Linh sam, Cây ba chia - Desmodium Unifoliatum


MNOPQRST

Thiên tuế, Tuế lược - Cycas pectinata - wiki


UV

Vạn tuế - Cycas revolutawiki 


WXYZ