Bài đăng

Xương rồng Pereskiopsis diguetii - xương rồng diệp long

Xương rồng Stenocereus pruinosus - xương rồng trụ 6 cạnh Việt Nam

Xương rồng Harrisia jusbertii

Xương rồng Acanthocereus tetragonus - 3 cạnh Việt Nam

Xương rồng Acanthocereus tetragonus cv. tròn - chân tháp 3 cạnh lai

Xương rồng Selenicereus pteranthus - chân tháp seleni