Bài đăng

Xương rồng Selenicereus undatus - Thanh long ruột trắng vỏ đỏ

Xương rồng Selenicereus pteranthus - chân tháp seleni