Cây Dành dành  - Gardenia jasminoides. Hoa trắng, thơm. Hoa Dành dành Phân loại khoa …

Read more »