Bài đăng

Xương rồng Discocactus ferricola

Xương rồng Discocactus bahiensis

Xương rồng Discocactus zehntneri

Xương rồng Discocactus heptacanthus

Xương rồng Discocactus placentiformis

Xương rồng Discocactus horstii