Hồng môn


Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Anthurium

Loài (Species): andraeanum


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Anthurium andraeanum

Tên thường gọi (Common name): Hồng môn

Tên khác (Synonyms): --


Hình ảnh: