Stenocereus pruinosus 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Stenocereus
Loài (Species): pruinosus

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Stenocereus pruinosus
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Stenocereus pruinosus, Xương rồng trụ 6 cạnh, Trụ 6 cạnh, Trụ sáu cạnh. 
Tên khác(Synonyms):  

  • Cereus edulis
  • Cereus pruinosus
  • Echinocactus pruinosus
  • Lemaireocereus pruinosus
  • Rathbunia pruinosa
  • Ritterocereus pruinosus 

Hình:


Stenocereus pruinosus - Coc Garden

Stenocereus pruinosus - Coc Garden

Stenocereus pruinosus - Coc Garden

Stenocereus pruinosus - Coc Garden

Stenocereus pruinosus - Coc Garden

Mô tả:

- Chồi phát triển: 4,5 cạnh > 6 cạnh
- Cây trưởng thành có 6 cạnh
- Mọc trụ cao
- Thường sử dụng làm chân tháp các loại xương rồng