Tên khoa học: Selenicereus pteranthus

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Selenicereus
  • Loài (Species): pteranthus
Tên thường gọi: Xương rồng chân tháp seleni


Hình: