Neobuxbaumia euphorbioides 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Neobuxbaumia
Loài (Species): euphorbioides

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Neobuxbaumia euphorbioides
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Neobuxbaumia euphorbioides. 
Tên khác(Synonyms): 

  • Carnegiea euphorbioides
  • Cephalocereus euphorbioides
  • Cereus euphorbioides
  • Lemaireocereus euphorbioides
  • Pilocereus euphorbioides
  • Rooksbya euphorbioides


Hình:

Neobuxbaumia euphorbioides - llifle.com

Neobuxbaumia euphorbioides - llifle.com

Neobuxbaumia euphorbioides - llifle.com