Mammillaria grahamii subs. sheldonii

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): grahamii subs. sheldonii

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria grahamii subs. sheldonii
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria grahamii subs. sheldonii, Xương rồng Mammi grahamii subs. sheldonii
Tên khác(Synonyms): Mammillaria alamensis, Mammillaria swinglei, Mammillaria pseudoalamensis, Mammillaria marnieriana, Mammillaria inaiae, Mammillaria gueldemanniana var. guirocobensis, 

Phân nhóm nhỏ của Mammillaria grahamii/sheldonii:

 • Mammillaria alamensis
 • Mammillaria grahamii
 • Mammillaria grahamii subs. sheldonii
 • Mammillaria gueldemanniana
 • Mammillaria gueldemanniana var. guirocobensis (Mammillaria grahamii subs. sheldonii)
 • Mammillaria inaiae (Mammillaria grahamii subs. sheldonii)
 • Mammillaria marnieriana(Mammillaria grahamii subs. sheldonii)
 • Mammillaria microcarpa: (Mammillaria grahamii)
 • Mammillaria microcarpa var. auricarpa: (Mammillaria grahamii)
 • Mammillaria microcarpa f. cristata hort
 • Mammillaria oliviae Orcutt: (Mammillaria grahamii)
 • Mammillaria pseudoalamensis Backeb.: (Mammillaria grahamii subs. sheldonii)
 • Mammillaria swinglei

Hình:


Mammillaria grahamii subs. sheldonii - llifle