Mammillaria plumosa

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): plumosa

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria plumosa
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria plumosa, Xương rồng Mammi plumosa, Feather Cactus
Tên khác(Synonyms): --

Phân nhóm nhỏ của Xương rồng Mammillaria plumosa:

  • Mammillaria plumosa
  • Mammillaria plumosa var. roseiflora  (hoa hồng)

Hình:


Mammillaria plumosa - llifle