Một số loại xương rồng trụ (có thân hình mọc thẳng đứng)

Một số loại mình chưa biết tên, nên sẽ để theo hình hoặc số cạnh nhé.

Một số loại xương rồng trụ

Xương rồng trụ siêu mini

Xương rồng trụ hàng rào

Xương rồng trụ núi

Xương rồng trụ 6 cạnh (dùng làm chân tháp)