Mammillaria hahniana

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): hahniana

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria hahniana
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria hahniana, Xương rồng bánh sinh nhật,  Old lady cactus.
Tên khác(Synonyms):  --

Phân nhóm nhỏ của Xương rồng Mammillaria hahniana:

  • Mammillaria hahniana.
  • Mammillaria hahniana f. albiflora hort.
  • Mammillaria hahniana subs. bravoae.
  • Mammillaria hahniana var. giselana.
  • Mammillaria hahniana subs. mendeliana
  • Mammillaria hahniana var. werdermanniana
  • Mammillaria hahniana subs. woodsii
  • Mammillaria saetigera

Hình:

Mammillaria Hahniana - cocgarden.com

Mammillaria Hahniana - cocgarden.com

Mammillaria Hahniana - cocgarden.com

Mammillaria Hahniana - cocgarden.com
Mammillaria hahniana - gardenersworld.com


Mammillaria hahniana - Edwin Newman

Mô tả:

- Hoa đẹp

Chăm sóc:

Với điều kiện khí hậu tại TP.HCM:

- Nắng:
- Nước:
- Đất: