Syngonium macrophyllum


Phân loại khoa học:

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Syngonium (wikicác loại khác nhau

Loài (Species): macrophyllum


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Syngonium macrophyllum

Tên thường gọi (Common name): --

Tên khác (Synonyms): --

Hình ảnh:

Syngonium macrophyllum

Syngonium macrophyllum - lá