Cereus peruvianus var. monstruosus

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Cereus
Loài (Species): peruvianus (repandus)

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Cereus peruvianus var. monstruosus
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Cereus peruvianus var. monstruosus, 
Tên khác(Synonyms):  Cereus repandus var. monstrose

Phân nhóm nhỏ của Cereus repandus:

  • Cereus peruvianus 
  • Cereus peruvianus f. cristatus 
  • Cereus peruvianus var. monstruosus 
  • Cereus peruvianus var. monstruosus f. variegatus
  • Cereus repandus 

Hình ảnh: 


Mô tả:

- Cây con có nhiều lông tơ màu vàng (nên có nhiều nơi bán cây con gọi là xương rồng lông khỉ!?)
- Cây trưởng thành có 5 cạnh, hoặc các dạng lồi lõm khác nhau.
- Đặc trưng bởi màu xanh rất đặc trưng.
- Mọc trụ cao