Neobuxbaumia polylopha 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Neobuxbaumia
Loài (Species): polylopha

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Neobuxbaumia polylopha
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Neobuxbaumia polylopha, Xương rồng kim lăng, Kim lăng trụ. 
Tên khác(Synonyms): Carnegiea polylopha, Cephalocereus polylophus, Cereus polylophus, Pilocereus polylophus.

Phân nhóm nhỏ của  Xương rồng Neobuxbaumia polylopha:

  • Neobuxbaumia polylopha 
  • Neobuxbaumia polylopha f. cristata
  • Neobuxbaumia polylopha f. variegata

Hình:

Neobuxbaumia polylopha - llifle

Tốc độ  phát triển: 0,15 - 0,2m/ năm