Mammillaria rhodantha subs. pringlei

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): rhodantha subs. pringlei

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria rhodantha subs. pringlei
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria rhodantha subs. pringlei, Xương rồng Mammi rhodantha subs. pringlei
Tên khác(Synonyms): --

Phân nhóm nhỏ của Xương rồng Mammillaria rhodantha:

  • Mammillaria rhodantha
  • Mammillaria rhodantha subs. aureiceps
  • Mammillaria rhodantha f. cristata hort
  • Mammillaria rhodantha subs. fera-rubra
  • Mammillaria rhodantha subs. mccartenii
  • Mammillaria rhodantha subs. mollendorffiana
  • Mammillaria rhodantha subs. pringlei
  • Mammillaria rhodantha subs. pringlei f. cristata

Hình:

Mammillaria rhodantha subs. pringlei - llifle