Mammillaria erythra f. ruber

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): erythra f. ruber

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria erythra f. ruber
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria erythra f. ruber, Xương rồng Mammi erythra f. ruber 
Tên khác(Synonyms): --

Phân nhóm nhỏ của xương rồng Mammillaria mystax:

  • Mammillaria erythra
  • Mammillaria erythra f. ruber
  • Mammillaria mystax
  • Mammillaria mystax var. huajuapensis 

Hình:


Mammillaria erythra f. ruber - cactus-art