Echinocactus texensis

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Echinocactus
Loài (Species): texensis


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Echinocactus texensis
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Echinocactus texensis, Xương rồng lưỡi quỷ
Tên khác(Synonyms): --

Phân nhóm nhỏ:


Hình ảnh:

Echinocactus texensis - Cóc Garden

Echinocactus texensis - Cóc Garden

Echinocactus texensis - Cóc Garden

Echinocactus texensis - Cóc Garden

Echinocactus texensis - Cóc Garden

Echinocactus texensis - Cóc Garden

Echinocactus texensis - Cóc Garden