Echinocactus grusonii

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Echinocactus
Loài (Species): grusonii


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Echinocactus grusonii
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Echinocactus grusonii, Xương rồng Kim hổ
Tên khác(Synonyms): --

Phân nhóm nhỏ:


Hình ảnh:

Echinocactus grusonii - Xương rồng kim hổ - Cóc Garden

Echinocactus grusonii - Xương rồng kim hổ - Cóc GardenEchinocactus grusonii - Xương rồng kim hổ - Cóc Garden


Echinocactus grusonii - Xương rồng kim hổ - Cóc Garden

Echinocactus grusonii - Xương rồng kim hổ - Cóc Garden

Echinocactus grusonii - Xương rồng kim hổ - Cóc Garden