Cereus hildmannianus

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Cereus
Loài (Species): hildmannianus


Tên khoa học (
Scientific name/ Latin name): Cereus hildmannianus
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Cereus hildmannianus
Tên khác(Synonyms): Cereus alacriportanus, Cereus milesimus, Cereus neonesioticus, Cereus xanthocarpus)

Phân nhóm nhỏ:

Cereus hildmannianus: không gai

Cereus hildmannianus f. cristata monstruosa

Cereus hildmannianus subs. uruguayanus: gai nhọn

Hình ảnh:

Cereus hildmannianus - cụm lớnCereus hildmannianus - cây tại vườn Thái Lan

Mô tả:

- Trụ, khổng lồ, không gai