Selenicereus

 Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Selenicereus

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Selenicereus:

  • anthonyanus
  • costaricensis - x - thanh long ruột đỏ
  • megalanthus - thanh long ruột trắng vỏ vàng
  • pteranthus - x - chân tháp
  • undatus - thanh long ruột trắng vỏ đỏ
  • undatus costaricensis - thanh long ruột tím
  • urbanianus f. monstruosus