Yavia

 Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Yavia

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Yavia:

  • Yavia cryptocarpa R.Kiesling & Piltz
  • Yavia cryptocarpa f. cristata hort. = Yavia cryptocarpa