Thelocactus

 Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Thelocactus

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Thelocactus:

  • bicolor subs. schwarzii
  • hexaedrophorus
  • setispinus - G - x
  • setispinus cv. brevispinus hort
  • setispinus var. hamatus
  • setispinus var. setaceus