Siccobaccatus

 Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Siccobaccatus

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Siccobaccatus:

  • Siccobaccatus dolichospermaticus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Micranthocereus dolichospermaticus
  • Siccobaccatus estevesii (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves
  • Siccobaccatus estevesii subs. grandiflorus (Diers & Esteves) P.J.Braun & Esteves
  • Siccobaccatus estevesii subs. insigniflorus (Diers & Esteves) P.J.Braun & Esteves