Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Pachycereus

>> Click vào đây để xem các hình ảnh, video, mô tả, cách chăm sóc các cây khác trong chi xương rồng Pachycereus

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Pachycereus:

 • Pachycereus aragonii (F.A.C.Weber) P.V.Heath = Stenocereus aragonii
 • Pachycereus aragonii var. palmatus (F.A.C.Weber) P.V.Heath = Stenocereus aragonii var. palmatus
 • Pachycereus calvus Britton & Rose = Pachycereus pringlei f. calvus
 • Pachycereus chrysomallus (Lem.) Britton & Rose = Pachycereus militaris
 • Pachycereus columna-trajani (Karw. ex Pfeiff.) Britton & Rose = Cephalocereus columna-trajani
 • Pachycereus foetidus (Miranda) P.V.Heath = Pachycereus gaumeri
 • Pachycereus fulviceps (F.A.C.Weber ex K.Schum.) D.R.Hunt
 • Pachycereus gaumeri Britton & Rose
 • Pachycereus gigas (Backeb.) Backeb. = Pachycereus weberi
 • Pachycereus grandis Rose
 • Pachycereus grandis var. gigas Backeb. = Pachycereus gigas
 • Pachycereus hollianus (F.A.C.Weber in J.M.Coult.) Buxb.
 • Pachycereus hollianus f. cristatus P.V.Heath
 • Pachycereus lepidanthus (Eichlam) Britton & Rose
 • Pachycereus marginatus (DC.) Britton & Rose
 • Pachycereus marginatus f. cristata hort.
 • Pachycereus marginatus var. gemmatus (Zucc. ex Pfeiff.) P.V.Heath = Pachycereus marginatus
 • Pachycereus militaris (Audot) P.V.Heath
 • Pachycereus orcuttii (K.Brandegee) Britton & Rose = х Pacherocactus orcuttii
 • Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) Britton & Rose
 • Pachycereus pecten-aboriginum f. cristata hort. = Pachycereus pecten-aboriginum
 • Pachycereus pecten-aboriginum subs. tehuantepecanus (T.MacDoug. & Bravo) P.V.Heath = Pachycereus pecten-aboriginum
 • Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton & Rose
 • Pachycereus pringlei f. calvus (Engelm. ex J.M.Coult.) P.V.Heath
 • Pachycereus pringlei f. constrictus P.V.Heath
 • Pachycereus pringlei f. cristatus P.V.Heath
 • Pachycereus pringlei f. gibbosus P.V.Heath
 • Pachycereus queretaroensis (F.A.C.Weber ex Mathsson) Britton & Rose = Stenocereus queretaroensis
 • Pachycereus ruficeps (F.A.C.Weber ex Rol.-Goss.) Britton & Rose = Neobuxbaumia macrocephala
 • Pachycereus schottii (Engelm.) D.R.Hunt
 • Pachycereus schottii var. australis (K.Brandegee) P.V.Heath = Pachycereus schottii
 • Pachycereus schottii f. cristatus
 • Pachycereus schottii f. mieckleyanus (Weing.) P.V.Heath = Pachycereus schottii
 • Pachycereus schottii f. monstrosus (H.E.Gates) P.V.Heath
 • Pachycereus schottii f. sargentianus (Orcutt) P.V.Heath = Pachycereus schottii
 • Pachycereus schottii f. spiralis (A.M.Carter) P.V.Heath
 • Pachycereus schottii var. tenuis (G.E.Linds.) P.V.Heath = Pachycereus schottii
 • Pachycereus schottii cv. Big Penis Cactus
 • Pachycereus tehuantepecanus T.MacDoug. & Bravo = Pachycereus pecten-aboriginum subs. tehuantepecanus
 • Pachycereus tetetzo (F.A.C.Weber ex K.Schum.) Ochot. = Neobuxbaumia tetetzo
 • Pachycereus titan (Engelm. ex J.M.Coult.) Britton & Rose = Pachycereus pringlei
 • Pachycereus weberi (J.M.Coult.) Backeb.
 • Pachycereus weberi var. gigas (Backeb.) P.V.Heath = Pachycereus gigas