Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Obregonia

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Obregonia:

  • Obregonia denegrii Frič
  • Obregonia denegrii f. aurata hort.
  • Obregonia denegrii f. cristata hort.
  • Obregonia denegrii f. monstruosa hort.