Myrtillocactus

 Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Myrtillocactus

Hình ảnh:

Myrtillocactus geometrizans


Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Myrtillocactus:

 • Myrtillocactus chende (Rol.-Goss.) P.V.Heath = Polaskia chende
 • Myrtillocactus chende f. cristatus P.V.Heath = Polaskia chende f. cristata
 • Myrtillocactus chichipe (Rol.-Goss.) P.V.Heath = Polaskia chichipe
 • Myrtillocactus chichipe f. cristatus = Polaskia chichipe f. cristata
 • Myrtillocactus chiotilla (F.A.C.Weber ex K.Schum.) P.V.Heath = Escontria chiotilla
 • Myrtillocactus chiotilla f. spiralis P.V.Heath = Escontria chiotilla
 • Myrtillocactus cochal (Orcutt) Britton & Rose
 • Myrtillocactus cochal f. cristata hort. = Myrtillocactus cochal
 • Myrtillocactus geometrizans (Mart.) Console
 • Myrtillocactus geometrizans var. cochal (Orcutt) W.T.Marshall = Myrtillocactus cochal
 • Myrtillocactus geometrizans f. cristatus variegatus hort. = Myrtillocactus geometrizans
 • Myrtillocactus geometrizans f. cristatus hort. = Myrtillocactus geometrizans
 • Myrtillocactus geometrizans var. grandiareolatus (Bravo) Backeb. = Myrtillocactus geometrizans
 • Myrtillocactus geometrizans var. pugionifera Console = Myrtillocactus geometrizans
 • Myrtillocactus geometrizans f. variegatus hort. = Myrtillocactus geometrizans
 • Myrtillocactus geometrizans cv. Fukurokuryuzinboku
 • Myrtillocactus grandiareolatus Bravo = Myrtillocactus geometrizans var. grandiareolatus
 • Myrtillocactus pugionifer (Lem.) A.Berger = Myrtillocactus geometrizans var. pugionifera
 • Myrtillocactus schenckii Britton & Rose
 • Myrtillocactus schenckii f. cristatus P.V.Heath

Nhận xét