Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Leuchtenbergia

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Leuchtenbergia:

  • Leuchtenbergia principis Hook.
  • Leuchtenbergia principis f. cristata hort. = Leuchtenbergia principis
  • Leuchtenbergia principis f. gracilis hort. = Leuchtenbergia principis tariapensis
  • Leuchtenbergia principis f. monstruosa hort. = Leuchtenbergia principis
  • Leuchtenbergia principis tariapensis = Leuchtenbergia principis
  • Leuchtenbergia principis var. trachythele = Leuchtenbergia principis