Lophophora diffusa

 Tên khoa học: Lophophora diffusa

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Lophophora
  • Loài (Species): diffusa
Tên thường gọi: Xương rồng lopho

Latin: 
Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại:
Phân nhóm nhỏ:

Hình:Nhận xét