Selenicereus pteranthus - chân tháp seleni

 Tên khoa học: Selenicereus pteranthus

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Selenicereus
  • Loài (Species): pteranthus
Tên thường gọi: Xương rồng chân tháp seleni

Latin: 
Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 
Phân nhóm nhỏ:
Hình:

Selenicereus pteranthus


Nhận xét