Tìm theo từ khóa

Cereus 6 cạnh Việt Nam

 Tên khoa học: Cereus .. !?

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Cereus
  • Loài (Species): !?
Tên thường gọi: Xương rồng sáu (6) cạnh

Mô tả:
- Chồi phát triển: 4,5 cạnh > 6 cạnh
- Cây trưởng thành có 6 cạnh
- Mọc trụ cao
- Thường sử dụng làm chân tháp các loại xương rồng

Hình:


Nhận xét